Regulamin

Postanowienia ogólne

1. PALETA KURIEREM z siedzibą w Bierutowie 56-420 przy ulicy Kilińskiego 6a zwany dalej SPEED, świadczy dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, zwanych dalej ZLECENIODAWCĄ, usługi pośrednictwa polegające na przyjmowaniu zleceń i przekazywania do realizacji firmom współpracującym z SPEED

2. SPEED  jest właścicielem i administratorem logistycznej platformy transakcyjnej www.PALETAKURIEREM.pl oraz wszelkich praw autorskich związanych z nazwą i znakiem towarowym PALETA KURIEREM.

3. Każdorazowe zalogowanie się do serwisu oznacza akceptację regulaminu

4. Integralną częścią niniejszego regulaminu stanowią:

A. Warunki wykonania usług Kuriera DPD - dostępne na stronie: DPD

B. Regulamin świadczenia usług Kuriera GEIS - dostępny na stronie: GEIS

C. Regulamin świadczenia usług firma DHL- dostępny na stronie: DHL

D Regulamin świadczenia usług firmy POCZTA POLSKA- dostępny na stronie: POCZTA

Definicje

1. PALETA KURIEREM– Zleceniobiorca

2. Zleceniodawca –klient, osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w tym podmioty prowadzące działalność gospodarczą, która dokonuje zamówienia w systemie transakcyjnym PALETA KURIEREM. ZLECENIODAWCĄ przesyłki może być zarówno nadawca jak i odbiorca. W przypadku, gdy ZLECENIODAWCĄ jest odbiorca list przewozowy wygenerowany z systemu PALETA KURIEREM musi zostać przesłany droga elektroniczną lub faxem do nadawcy.

3. Przewoźnik – wyspecjalizowana firma kurierska lub logistyczna, będąca partnerem PALETA KURIEREM.

4. Rejestracja – proces w którym ZLECENIODAWCA zakłada konto w Systemie Transakcyjnym PALETA KURIEREM tworząc unikalne konto użytkownika z unikalnym LOGINEM oraz HASŁEM dostępu, oraz pozostawia dane kontaktowe wykorzystywane do odbierania lub dostarczania przesyłek a także do wystawiania rachunków.

5. Użytkownik – ZLECENIODAWCA, nadawca lub odbiorca przesyłki. Użytkownik dokonuje zapłaty za wybraną usługę.

6. Login – unikalny ciąg znaków służący do logowania w Systemie Transakcyjnym PALETA KURIEREM

7. Hasło – unikalny ciąg znaków służący do logowania w Systemie Transakcyjnym PALETA KURIEREM Każdy użytkownik we własnym interesie ma obowiązek zachowania Loginu i Hasła w tajemnicy i nie udostępniania go osobom trzecim.

8. Kalkulator Kosztów – specjalnie przygotowany formularz służący do oszacowania kosztów usługi kurierskiej i wyboru najbardziej atrakcyjnej oferty.

9. Formularz Zlecenia – specjalne oprogramowanie przeznaczone do wyceny oraz zamówienia usługi, w którym ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do pozostawienia danych dotyczących wagi i wymiarów przesyłki, zawartości, wartości przesyłki, usług dodatkowych oraz danych teleadresowych nadawcy i adresata. Na podstawie podanych informacji system transakcyjny wyliczy koszt usługi.

10. System transakcyjny – platforma logistyczna umieszczona na stronie internetowej pod adresem www.PALETAKURIEREM.pl służąca do składania zleceń na usługi kurierskie i przewozowe, zarządzania płatnościami, zleceniami oraz kontaktami ZLECENIODAWCY.

11. Skarbonka – konto służące do zasilania dowolną kwotą w walucie PLN w dowolnym momencie, która pozostaje do dyspozycji ZLECENIODAWCY przy zamawianiu usług. Skarbonka jest zasilana tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek SPEED i jest doładowane w momencie otrzymania środków lub za pośrednictwem przelewów internetowych Tpay.com

12. List przewozowy – dokument przewozowy wygenerowany przez system PALETA KURIEREM na podstawie którego wybrany przez ZLECENIODAWCĘ przewoźnik odbiera i dostarcza przesyłkę do adresata. List przewozowy jest dołączany do paczki i stanowi jednocześnie zawarcie umowy pomiędzy ZLECENIODAWCĄ a PALETA KURIEREM i Przewoźnikiem.

13. Paczka – koperta, paczka, paleta lub inny ładunek przygotowany przez ZLECENIODAWCĘ do odbioru przez kuriera i doręczenia do odbiorcy według określonych w niniejszym regulaminie zasad pakowania.

14. Przesyłka – jedna lub więcej paczek przekazanych do doręczenia w ramach jednego listu przewozowego.

15. Waga rzeczywista – waga przedstawiona w kg umieszczona na liście przewozowym, która wynika z wagi towaru oraz opakowania

16. Waga Gabarytowa – jeżeli waga gabarytowa jest większa od wagi rzeczywistej cena za usługę będzie naliczana według wagi gabarytowej. Waga gabarytowa jest obliczana według wzoru danego Przewoźnika zawartych w stosownych regulaminach.

17. Przesyłka „Za Pobraniem” – warunkiem odbioru przesyłki jest uiszczenie kurierowi kwoty wskazanej na liście przewozowym przez nadawcę.

18. Przesyłka „ROD” – przesyłka, do której nadawca dołącza dokument np. fakturę, dokument WZ lub inny własny formularz, który w momencie dostarczenia przesyłki musi być potwierdzony przez odbiorcę i odesłany do nadawcy.

Rejestracja w systemie PALETA KURIEREM i zamawianie usług

1. PALETA KURIEREM zobowiązuje się do udostępnienia systemu transakcyjnego, poprzez który ZLECENIODAWCA otrzymuje dostęp do zamawiania usług kurierskich wybranych przewoźników, za które PALETA KURIEREM pobierze stosowną opłatę wskazaną w cenniku usług lub wyliczoną w Kalkulatorze Kosztów.

2. PALETA KURIEREM zobowiązuje się przechowywać pozostawione przez ZLECENIODAWCĘ dane, a w szczególności dane osobowe, w sposób zgodny ze standardami bezpieczeństwa oraz używać ich wyłącznie do prawidłowego wykonywania zleconych usług oraz dla przekazywania informacji o zleconych usługach i w celach marketingowych.

3. Warunkiem wykonania usługi przez PALETA KURIEREM na rzecz ZLECENIODAWCY jest uzupełnienie danych w Formularzu Zlecenia oraz dokonanie płatności za jej wykonanie.

4. Opłata za przesyłki oraz inne usługi związane z ich obsługą ustalana jest według aktualnie obowiązującego cennika PALETA KURIEREM.

5. W przypadku zaniżenia wagi lub wymiarów paczki a także ominięcia deklaracji dotyczących opcji paczki czy dostawy np. paczka niestandardowa czy dostawa na adresy prywatny a także zamówienia usług dodatkowych poza systemem PALETA KURIEREM niezależnie od pobranej opłaty za usługę PALETA KURIEREM  naliczy opłaty dodatkowe wynikające z cennika.

6. Korzystanie z usług świadczonych przez PALETA KURIEREM możliwe jest jedynie za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego, po uprzednim zarejestrowaniu się.

7. W celu prawidłowej realizacji usługi przez PALETA KURIEREM, ZLECENIODAWCA zobowiązany jest do pozostawienia w formularzu zlecenia prawidłowych danych teleadresowych odbiorcy.

8. ZLECENIODAWCA jest zobligowany do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym pozostawienia danych w formularzu zlecenia, a także do starannego jej zabezpieczenia, uniemożliwiającego zniszczenie zawartości zleconej Przesyłki, jak również innych Przesyłek uczestniczących w transporcie Przewoźnika.

9. ZLECENIODAWCA jest zobowiązany oddać przesyłkę Przewoźnikowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.

10. Zleceniodawca, zobowiązany jest oddać przesyłki w opakowaniu. Przesyłki (paczki) , które z uwagi na swoje właściwości (np. rozmiar, kształt) nie mogą zostać oddane w opakowaniu ZLECENIODAWCA zobowiązany jest zabezpieczyć w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób trzecich i innych przesyłek w przewozie i procedurze wydania odbiorcy.

11. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.

12. List przewozowy – dokument przewozowy wygenerowany przez system  PALETA KURIEREM  W OPARCIU O INFORMACJE PODANE PRZEZ ZLECENIODAWCĘ, na podstawie którego wybrany przez ZLECENIODAWCĘ przewoźnik odbiera i dostarcza przesyłkę do adresata. List przewozowy na koszt i odpowiedzialność ZLECAJĄCEGO jest dołączany do paczki i stanowi jednocześnie DOWÓD ZAWARCIA umowy pomiędzy ZLECENIODAWCĄ a  PALETA KURIEREM  i Przewoźnikiem"

12. W przypadku, gdy przedmiotem usługi są przesyłki szczególnie wartościowe, ZLECENIODAWCA zobowiązany jest do zadeklarowania w formularzu zlecenia rzeczywistej ich wartości dla każdej sztuki oddzielnie lub dla jednej paczki

13. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych albo rzeczy szczególnie cennych  PALETA KURIEREM  ponosi odpowiedzialność jedynie wtedy, gdy właściwości przesyłki były podane przy zawarciu umowy.

14. Przed przyjęciem przesyłki do przewozu Przewoźnik ma prawo żądać od ZLECENIODAWCY jej otwarcia w celu sprawdzenia, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom ZLECENIODAWCY zawartych w liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana wartość odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usług przewozowych oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.

15. Przewoźnik nie przyjmuje do wykonania usługi po zawarciu umowy, jeżeli:

• przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję,
• przesyłka zawiera narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,
• przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta,
• przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce,
• przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,
• przesyłka, która ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych,
• przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne,
• przesyłka, która z mocy ogólnych przepisów prawa nie może być przewożona,
• przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki,
• ze względu na przepisy ustawy Prawo pocztowe, przewóz przesyłek jest zabroniony lub też ustawa przewiduje wyłączność świadczenia określonych usług przez operatora publicznego (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159).

16. Przewoźnik ma prawo odstąpić od wykonania usługi w przypadku:

• niemożności jej wykonania z uwagi na działanie siły wyższej bądź klęski żywiołowej,
• niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez ZLECENIODAWCĘ, lub złego zapakowania
• gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym.

• gdy nadanie przesyłki nie jest w jego obszarze realizacji usługi kurierskiej

17. ZLECENIODAWCA przyjmuje do wiadomości, iż  PALETA KURIEREM  i Przewoźnik w okolicznościach uzasadniających domniemanie działania wbrew niniejszemu Regulaminowi wykonywania usług lub też aktu niezgodnego z obowiązującymi porządkiem prawnym niezwłocznie powiadamia właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby.

18. ZLECENIODAWCA może zlecać usługę w formularzu zlecenia 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. Zlecenia nadania przesyłki otrzymane przez  PALETA KURIEREM  po godzinie 12.00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane najwcześniej w kolejny dzień roboczy.

19. PRZEWOŹNIK w sytuacji braku możliwości odbioru przesyłki w dniu podanym przez ZLECENIODAWCE, może odebrać ją w późniejszym terminie, opóźnienie nie uprawnia zleceniodawcy do odszkodowania z tego tytułu.

20. Przyjęcie przesyłki od ZLECENIODAWCY odbywa się na podstawie czytelnie wydrukowanego listu przewozowego, dostępnego po skonfigurowaniu przesyłki w Systemie Transakcyjnym. Potwierdzeniem odbioru przesyłki przez Przewoźnika jest podpisany przez kuriera Protokół Przekazania Przesyłki.

21. W przypadku wysyłania przesyłek wielopaczkowych, ZLECENIODAWCA zobowiązany jest do wydrukowania oddzielnego listu przewozowego na każdą z paczek oraz opisać, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość paczki, poprzez oznakowanie, np.: „Ostrożnie! Szkło”, „Góra/dół”, „Nie przewracać”, itp. Wymienione oznakowanie może być w formie widocznego opisu na paczce lub w formie wydrukowanych z Systemu Transakcyjnego oznaczeń, naklejonych na opakowanie paczki.

22. W razie wysyłania przez ZLECENIODAWCĘ przesyłek COD ''za pobraniem'', SPEED lub bezpośrednio Przewoźnik zwróci pobrane od Odbiorcy pieniądze w terminie od 7 do 14 dni po odebraniu przesyłki przez odbiorcę. Termin zwrotu pobrania liczony jest w dniach roboczych i zaczyna bieg od dnia następnego po doręczeniu przesyłki do odbiorcy.

Reklamacje

1. PALETA KURIEREM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przewozu , a w szczególności jeśli:

• przesyłka została źle zaadresowana (np. błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze lub miejscowości odbiorcy),

• opóźnienia w odbiorze paczki są winą przewoźnika
• adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby (w przypadku firmy),
• odbiorca odmówi spełnienia warunków doręczenia przesyłki (np. wpłacenia kwoty pobrania),
• zaistnieją przypadki wskazane w punkcie 16 rozdział 3 niniejszego regulaminu

• kurier nie zastanie nadawcy pod wskazanym adresem

• brak przygotowanej paczki do odbioru

• brak wydrukowanego listu przewozowego z systemu

• zostanie wypisany błędnie papierowy list przewozowy przez kuriera i nadawcę.

2. PALETA KURIEREM nie ponosi odpowiedzialności za wybór przewoźnika, ani nienależyte wykonanie usługi przez przewoźnika chyba, że jest ono skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez PALETA KURIEREM. PALETA KURIEREM nie ponosi odpowiedzialności za legalność działalności przewoźnika, w tym posiadanie przez niego wymaganych zezwoleń, dokonania stosownych zgłoszeń bądź spełnienia innych warunków formalnych prowadzenia działalności.

3. Usługa uznana będzie za niewykonaną w przypadku gdy:

• zaistnieją przypadki wskazane w 16 rozdział 3 niniejszego regulaminu,
• przesyłka zaginie z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika, w trakcie świadczenia usługi,
• przesyłki nie można doręczyć Odbiorcy ani zwrócić ZLECENIODAWCY z powodu braku lub błędnego adresu ZLECENIODAWCY,

4. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki, Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela Przewoźnika. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela Przewoźnika). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do ZLECENIODAWCY na jego koszt.

5. Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.

6. ZLECENIODAWCA zobowiązany jest zatrzymać Protokół Przekazania Przesyłki i okazania go w oryginale w przypadku reklamacji.

7. Wszelkie reklamacje związane z: niewykonaniem usługi, opóźnieniem, zagubieniem, uszkodzeniem, ubytkiem przesyłki, przyjmuje SPEED przy pomocy formularza zgłoszenia reklamacji przekazując komplet dokumentów do przewoźnika.

8. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia reklamacji są:
• Zleceniodawca
• Odbiorca w przypadku, gdy Zleceniodawca zrzeknie się na jego rzecz swego prawa do dochodzenia roszczeń; z zastrzeżeniem lit c);
• Odbiorca, któremu przysługuje prawo rozporządzania przesyłką i będący jednocześnie konsumentem.
Zwani dalej Reklamującym.

9. Wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia, jak również związane z opóźnieniem w doręczeniu przesyłki, winny być zgłoszone pisemnie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odbioru przesyłki.

10. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 9, PALETA KURIEREM wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

11. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

• nazwę albo imię i nazwisko oraz adres Reklamującego;
• tytuł reklamacji oraz uzasadnienie;
• udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości:
w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również przypadku przesyłek szczególnie wartościowych)
lub
kalkulację kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osób uprawnionych do reprezentacji – w przypadku producentów
lub
faktura za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana;
• potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy);
• udokumentowaną kwotę roszczenia;
• dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności;
• wykaz załączonych dokumentów;
• kopie protokołu sporządzonego na wniosek i w obecności ZLECENIODAWCY lub Odbiorcy przez przedstawiciela przewoźnika, w przypadku reklamacji z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki;
• podpis Reklamującego,
• dokument wykazujący umocowanie w przypadku złożenia reklamacji przez pełnomocnika Reklamującego.

12. Po rozpatrzeniu reklamacji przez przewoźnika, PALETA KURIEREM w terminie 30 dni od otrzymania pełnej dokumentacji reklamacji, powiadamia Reklamującego pisemnie o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji. W każdym z powyższych przypadków powiadomienie zawiera:

• określenie sposobu załatwienia reklamacji, w tym ewentualną kwotę odszkodowania oraz termin i sposób jej przekazania;
• uzasadnienie sposobu załatwienia reklamacji, w przypadku nie uznania części lub całości roszczeń Reklamującego.

13. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania reklamacji przez przewoźnika lub Ubezpieczyciela w imieniu przewoźnika, albo niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 3 miesięcy od dnia wniesienia kompletnej reklamacji.

14. Spór cywilnoprawny między ZLECENIODAWCĄ, Odbiorcą a  PALETA KURIEREM  może być zakończony polubownie w drodze postępowania mediacyjnego.

15. Postępowanie mediacyjne prowadzi Prezes UKE w trybie określonym w art. 62a ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawa pocztowe (tj. Dz.U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159).

16. Spór cywilnoprawny pomiędzy Zleceniodawcą lub Odbiorcą przesyłki a  PALETA KURIEREM  może być także zakończony w postępowaniu przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie UKE działającym na zasadach określonych w art. 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004, Nr 171, poz. 1800)

Polityka prywatności

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest JSpeed Patrycja Znamirowska ul. Kilińskiego 56-420 Bierutów, NIP: 911-034-39-54 REGON: 161566716

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych tj. inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@taniowysylaj.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów rejestracji konta w systemie Janzo Grzegorz Janik oraz realizacji usług przewozowych. Odbiorcami danych będą tylko i wyłącznie podmioty wspierające Janzo Grzegorz Janik w realizacji usług, w tym świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, księgowo-finansowe, płatności elektronicznych, podatkowe, prawne, windykacyjne, kurierskie oraz upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda.
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez administratora w celu:
- realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu prowadzonego przez Janzo Grzegorz Janik (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- wypełnienia obowiązku prawnego administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);
- marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Posiadają Państwo prawo do:
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
- wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO)
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do założenia konta oraz realizacji usług. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi i spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych.
Użytkownicy powierzający nam dane osobowe są zobowiązani do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i RODO). Zobowiązani są także uzyskać zgodę osób, od których zbierają Dane Osobowe, na powierzenie przetwarzania tych danych oraz przekazać im informacje zawarte w Regulaminie Serwisu, w tym o sposobie, celu, zakresie i okresie przetwarzania danych przez administratora, prawach osób których dane są przetwarzane oraz kręgu podmiotów, którym administrator powierza dane.

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie w/w praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe administratora danych:
SPEED Patrycja Znamirowska  ul. Kilińskiego 6a 56-420 Bierutów adres e-mail: kontakt@paletakurierem.pl

Płatności za usługi i faktury

1. Za wszystkie usługi zamówione przez ZLECENIODAWCĘ, PALETA KURIEREM naliczy opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie https://paletakurierem.pl/cennik-palet-kuriera/

2. Płatności dokonywane są z góry za pośrednictwem kart kredytowych, systemu płatniczego tpay,com lub konta Pre-Paid zasilanego tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek  PALETA KURIEREM

3. W przypadku braku terminowego regulowania należności z tytułu świadczonych usług na rzecz ZLECENIODAWCY, PALETA KURIEREM wzywa ZLECENIODAWCĘ pisemnie do zapłaty określając w wezwaniu termin realizacji zobowiązania. Wysokość opłaty za wezwanie to 11,00 zł.

4. Koszt wskazany w pkt. 3 naliczany jest względem ZLECENIODAWCY jednorazowo i stanowi sumę odpowiadającą poniesionemu przez  PALETA KURIEREM  kosztowi sporządzenia i nadania wezwania przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe z zastrzeżeniem postanowień §14 ust.4."

5. W przypadku gdy ZLECENIODAWCĄ jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą zastosowanie znajdują przepisy Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dn. 08.03.2013 r.

6. Faktury dostarczane są pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji w systemie transakcyjnym PALETA KURIEREM .

Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Warunki świadczenia usług znajdują się w Centrali i we wszystkich oddziałach PALETA KURIEREM   oraz są opublikowane na stronie internetowej: www.PALETA KURIEREM.pl ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do zapoznania się z Warunkami przed przekazaniem przesyłki PALETA KURIEREM .

2. Niniejszy Regulamin świadczenia Usług wchodzi w życie z dniem 01-10-2021

3. PALETA KURIEREM jest uprawniony do dokonywania zmian niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia następujących zdarzeń: zmiany przepisów, zmiany sposobu świadczenia usług przez niego.

4. Zleceniodawca zostanie powiadomiony przez  PALETA KURIEREM  drogą elektroniczną o planowanych zmianach regulaminu.

5. W przypadku gdyby Zleceniodawca nie zgadzał się z proponowanymi zmianami regulaminu ma prawo wypowiedzieć umowę w ciągu 7 dni.

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminów Przewoźników do których niniejszy Regulamin odsyła oraz cenników, stanowią integralną część umowy zawartej pomiędzy ZLECENIODAWCĄ a  PALETA KURIEREM  i Przewoźnikiem."